Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Pallars Jussà 2017 – 2021

Actualitzat al llarg de l’any 2016 i finalitzat el febrer del 2017, el Pla de Desenvolupament del Pallars Jussà permet conèixer la situació actual de la comarca, les seves tendències i perspectives, i també donar resposta a les necessitats actuals i als reptes que se li plantegen tant a nivell territorial, de cooperació, social, econòmic com medi ambiental, potenciant les fortaleses i oportunitats que se li presenten.

La seva elaboració ha comptat amb un procés de caracterització i anàlisi de la comarca des de diferents àmbits que ha comptat amb la participació i implicació de tots els agents de la comarca (a nivell polític, social i econòmic).

Els següents objectius específics han pautat l’elaboració del Pla:

1. Obtenir una diagnosi socioeconòmica i territorial del Pallars Jussà, amb la identificació de la situació actual, les característiques de la comarca, així com les tendències i les perspectives de futur.


2. Identificar els principals reptes i oportunitats del Pallars Jussà, així com les debilitats i fortaleses, que ha d’afrontar la comarca en l’àmbit del desenvolupament econòmic i la generació d’ocupació.


3. Identificar els sectors emergents, els sectors en declivi així com els sectors en creixement per tal de poder conèixer el model i estructura econòmica de la comarca i les possibilitats de desenvolupament.


4. Identificar els projectes i les claus per al desenvolupament econòmic de la comarca (de caràcter econòmic, empresarial, emprenedor, innovador, social, etc.) a implementar en el Pallars Jussà per fomentar el seu desenvolupament econòmic en els propers anys.


5. Definir el model compartit de desenvolupament econòmic de la comarca.


6. Potenciar la participació activa del conjunt d’agents públics i privats amb rellevància al territori.


7. Fomentar la cooperació públic-pública i públic-privada per tal de generar noves dinàmiques relacionals i de treball en el territori.